En/na: amb DNI: com a pare, mare o tutor/a de l'alumne/a:
amb e-mail del curs del col·legi Data efectiva:

comunica la baixa del seu fill/filla a l'activitat extraescolar:

resultat

Enviant dades